Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, η Plastimak ανακαινίζει και επεκτείνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της.

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής της διαδικασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της, η Plastimak ανακαινίζει και επεκτείνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της με:

• Την προσθήκη νέας παραγωγικής πτέρυγας.

• Την κατασκεύη νέων χώρων φορτοεκφόρτωσης.

• Τον εκσυγχρονισμό και επέκταση αποθηκευτικών χώρων.

• Την ανακαίνιση χώρων υποδοχής, γραφείων και εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου.